Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1363 Bush Avenue
St. Paul
MN
55106

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Transportation

Transportation

Families have questions or need more information about their child's school buses. Please click the link below.

Tsev neeg twg muaj lus nug los sis xav paub txog tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsheb thauj menyuam kawm ntawv. Thov nais qhov link hauv qab no.

Link: https://www.spps.org/transportation