Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1363 Bush Avenue
St. Paul
MN
55106

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Academics

Hmong Language Courses

All students will be required to take Hmong language classes. Language classes will be provided to meet each student’s language level.

Hmong Culture Electives

We are exploring providing the following courses:

 • Hmong Visual and Performing Arts (Theater, Music and Dance)
 • Hmong- focused Physical Education
 • Hmong Culture

Minnesota State Standards

Students receive courses required by the state of Minnesota: Math, English Language Arts, Science, Social Studies, Health/ Physical Education, and Arts.

Middle School Model

 • Students take Foundations, an advisory class that helps students transition from elementary school to middle school.
 • Teachers from four core subject areas (math, science, reading/writing and social studies) instruct the same group of students throughout the school day.
 • Teachers, counselors, social workers, and support staff work together to provide students with lessons that help them navigate peer conflict, friendships, bullying, stress and anxiety.
 • Academics include challenging core and elective courses and college and career readiness programming.
 • Every student is supported for who they are and who they hope to become by honoring and celebrating their culture, race/ethnicity and gender.
 • Middle schools will strengthen English Language Arts (ELA) curriculum that expands Writer’s Workshop to 6th grade. 

 


 

Kawm Ntawv Hmoob

Txhua tus tub ntxhais kawm yuav tau kawm ntawv Hmoob. Yuav muaj kawm raws li theem uas cov tub ntxhais kawm paub.

Cov Hoob Xaiv Kawm Txog Hmoob Tej Kev Lis Kev Cai

Tej zaum peb yuav muaj cov kev kawm nram no rau yav tom ntej:

 • Hmoob tej txuj tsim duab thiab yeeb yam tes taw (yeeb yam, suab paj nruag thiab seev cev)
 • Chav kawm kom noj qab nyob zoo - xam tag nrho Hmoob tej kev ua si tib si
 • Hmoob tej kev lis kev cai

Kawm Raws Li Xeev Minnesota Tus Qauv

Cov tub ntxhais kawm yuav kawm cov chav raws li xeev Minnesota tus qauv: Leb, Kawm lus Askiv, Keeb txuj, Kev koom xeeb, Kev noj qab haus huv/kev kawm kom noj qab nyob zoo, Txuj tsim ub no.

Tus Qauv Hauv Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab

 • Cov tub ntxhais yuav kawm chav Foundations, uas yog chav pab txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv hloov tau yooj yim hauv tsev kawm ntawv theem qis mus rau theem nrab.
 • Cov xib hwb ntawm plaub yam cag txuj kawm (math, science, reading/writing thiab social studies) qhia tib pab tub ntxhais kawm ntawv txhua hnub.
 • Cov xib hwb, counselor, social worker, thiab neeg ua hauj lwm sib koom tes npaj cov kev kawm uas pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv kom txawj tswj tej kev tsis sib to taub, kev phooj ywg, kev sib thab, kev nyuaj siab thiab kev txhawj.
 • Kev kawm muaj xws li cov cag txuj nyuaj thiab cov xaiv kawm thiab cov khoos kas npaj kom txhij mus kawm rau khaj lej thiab hauj lwm.
 • Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab raws li lawv tus kheej thiab mus txog qhov uas lawv ntshaw los ntawm kev hwm thiab ua koob tsheej rau lawv tej kev lis kev cai, hom neeg/pab pawg neeg thiab tub los sis ntxhais los sis lwm yam.
 • Tsev kawm ntawv theem nrab yuav muaj kev txhawb los ntawm cov ntawv Askiv (English Language Arts) uas nthuav txoj kev sau ntawv mus rau qib 6.